Сертифікація лісів

  На даний час активно розповсюджуються процес сертифікації лісів по всьому світу у відповідності до міжнародних стандартів, які передбачають екологічно безпечне, соціально корисне і економічно доцільне, тобто невиснажливе ведення лісового господарства. При сталому веденні лісового господарства не вирубується більше деревини, ніж приростає щорічно.

  Ліси Філії “Соснівське лісове господарство” також проходять сертифікацію за міжнародними стандартами Лісової Опікунської Ради (ЛОР). Лісова Опікунська Рада є міжнародною неприбутковою організацією, яка сприяє відповідальному управлінню лісами на планеті, і яку підтримують як промисловість, так і соціальні та екологічні рухи. ЛОР розробила загальні принципи і критерії для перевірки  сталості ведення лісового гоcподарства. На даний час за схемою цієї організації сертифіковано більш, ніж 148  млн. га. лісів в 76 країнах, а з деревини, сертифікованої за схемою ЛОР виготовляється кілька тисяч видів продукції, на яких є торгова марка цієї організації.

  Під час сертифікації здійснюється не лише оцінка діяльності лісогосподарського підприємства, але і проводяться консультації з відповідними зацікавленими сторонами. Ліси є важливими для людей, оскільки вони виконують важливі соціально-економічні і екологічні функції і є джерелом багатьох видів продукції: від деревини до грибів і ягід. Проте ліси є важливими не тільки для людей, ліси є місцем оселення багатьох видів тварин та рослин, зокрема рідкісних і зникаючих. Щоб ліси і в майбутньому продовжували надавати різноманітну продукцію і виконувати властиві їм функції, необхідно враховувати всі  перелічені вище аспекти при веденні лісового господарства. Для цього і існує сертифікація, яку використовують працівники лісових господарств. Вони самі не мають права проводити сертифікацію: це робить для них незалежна організація.

  Сучасний план організації та ведення лісового господарства є основним елементом в процесі сертифікації. Поточне ведення господарства повинно здійснюватися відповідно до цього плану. Крім опису шляхів управління лісами, у плані організації та ведення господарства мають бути відображені наступні аспекти:
  • консультації та зв’язки із зацікавленими сторонами;
  • визначення рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та система спостереження за ними (моніторинг);
  • здоров’я і заходи безпеки для лісових робітників;
  • навчання персоналу;
  • практичні аспекти, такі як планування трелювальних волоків, точне картографування.
  Для керівників лісогосподарських підприємств це означає, що в процесі господарювання слід використовувати всю доступну інформацію, так щоб при прийнятті управлінських рішень, крім виробництва деревини, враховувати побажання місцевих громад та необхідність охороняти наявні зникаючі види флори та фауни.
  За детальнішою інформацією звертатися за адресою:
  34652 смт.Соснове, вул. Шевченка,125, Рівненського району, Рівненської області.
  Телефон: 0967394621; Філія "Соснівське лісове господарство" , el. sosnovedlg@ukr.net

   Поняття про особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ)

   Будь-який ліс має певну екологічну та соціальну цінність. Така цінність може полягати в наявності рідкісних видів, угруповань та біотопів, місць рекреації, або природних ресурсів, які використовуються місцевим населенням тощо. Там, де визнано, що така цінність має особливе значення або є критично важливою, ліс можна визнати особливо цінним для збереження (ОЦЗ).
   Базовою ідеєю концепції ОЦЗЛ є виявлення особливої цінності для збереження (ОЦЗ): це така цінність, що є особливо важливою і потребує охорони та сталого використання. Особливо цінними для збереження є ліси, де виявлено такі цінності, або, більш точно, лісова територія, що потребує відповідного господарювання з метою підтримання або посилення виявлених особливих цінностей. Тому виявлення таких територій є найважливішим першим кроком у розробці для них відповідного режиму господарювання.
   Планування та проведення лісогосподарських та природоохоронних заходів в ОЦЗЛ
   ·                    Планування та проведення лісогосподарських та природоохоронних заходів, необхідних для збереження ОЦЗЛ Після визначення лісу (або його частини) як особливо цінного для збереження, господарська діяльність не припиняється, проте має гарантувати збереження такого лісу, не повинна призводити до негативних чи незворотних змін його стану. Будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану довкілля та зниження встановленої цінності ОЦЗЛ має бути заборонена. Господарські заходи в особливо цінних для збереження лісах плануються та проводяться згідно чинної законодавчо-нормативної бази ведення лісового господарства з метою охорони, захисту та поліпшення визначених вище екологічних і соціальних цінностей, та запобігання можливим негативним змінам у цих лісах.                Філія «Соснівське лісове господарство» разом із лісовпорядною організацією та іншими зацікавленими сторонами визначали доцільність проведення, обсяги, черговість і повторюваність будь-яких лісогосподарських та природоохоронних заходів. Підставою для проведення є матеріали базового та безперервного лісовпорядкування, наукові рекомендації, результати моніторингу ОЦЗ тощо. Основні заходи, що можуть здійснюватися в ОЦЗ:
   ·                    • заходи щодо запобігання антропогенним змінам лісових екосистем (відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, видів рослин і тварин, які зникають тощо);
   ·                    • рубки догляду;
   ·                    • вибіркові санітарні рубки;
   ·                    • ліквідація захаращеності;
   ·                    • протипожежні заходи;
   ·                    • сприяння природному поновленню;
   ·                    • створення часткових і піднаметових культур тощо.
   Господарські заходи в ОЦЗЛ мають проводитися головним чином в осінньо-зимовий період із застосуванням природо-зберігаючих технологій, малогабаритної техніки, ручних механізованих агрегатів, підвісних трелювальних канатних установок (на схилах крутизною понад 10°), гужового транспорту.
   Проведення рубок догляду в ОЦЗЛ має такі особливості: • не обмежується досягненням насадженням стиглого віку;
   • період повторюваності рубок догляду чітко не встановлений;
   • формується другий ярус, зберігається природне та штучне (піднаметові лісові культури) поновлення цінних видів, особливо коли йому загрожує небезпека витіснення іншими видами;
   • рубки догляду поєднуються з іншими заходами: огороджуванням місць росту цінних деревних, чагарникових і трав’яних видів, садінням підліску або його видаленням, створенням піднаметових культур тощо;
   • методи та способи мають забезпечувати мінімальне порушення лісового середовища й дерев, що залишаються, тому інтенсивність рубок догляду за лісом може бути зниженою від нормативних показників на 35-50%, а повторюваність прийомів рубок догляду залежить від стану насадження.
   Проведення лісогосподарських та природоохоронних заходів у кожній з категорій ОЦЗЛ має свої особливості, які більш детально наведені в практичному посібнику «Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання». Проте в будь-якому випадку заходи слід планувати (або узгоджувати) із зацікавленими сторонами в процесі консультацій.
   Планування та проведення господарських заходів в ОЦЗЛ
   Планування та проведення господарських заходів в особливо цінних для збереження лісах здійснюються згідно з чинною законодавчо-нормативною базою ведення лісового господарства в Україні.
      Основним завданням, що вирішується під час планування та проведення господарських заходів в особливо цінних для збереження лісах є охорона, підтримання та поліпшення екологічних і соціальних цінностей, визначених вище, та запобігання можливим негативним змінам у цих лісах.
      Встановлюються  певні  обмеження  на  проведення  господарських  заходів,  які  виконуються  за умови, що їх проведення не призведе до негативних чи незворотних змін стану особливо цінних для збереження лісів. Забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану довкілля та зниження встановленої цінності цих територій.
      Доцільність проведення будь-яких господарських заходів, їх обсяги, черговість і повторюваність визначені Філії «Соснівське лісове госоподарство» за участі громад, громадських організацій та зацікавлених сторін на основі матеріалів базового та безперервного лісовпорядкування, наукових рекомендацій, результатів моніторингу, що проводиться в таких лісах тощо.
      Особливостями проведення лісогосподарських заходів в особливо цінних для збереження лісах філії «Соснівське лісове господарство» є:
      1. Поступовий перехід на систему наближеного до природи лісівництва. Наближене до природи лісівництво – система організації і ведення лісового господарства, за якої досягається безперервне відновлення і формування лісостанів, максимально подібних за структурою і генезисом до природних.
      Для наближеного до природи ведення лісового господарства визначальними є наступні принципи:
   - безперервне існування лісового покриву;
   - збереження біотичного різноманіття;
   - відтворення структури природних різновікових лісів;
   - постійне підтримування стійкості деревостанів;
   - вирубування деревини в обсязі річного приросту;
   - постійна стабільність водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів;
   - збереження грунтового покриву;
   - природоохоронні технології заготівлі деревини.
      Наближене до природних екосистем ведення лісового господарства максимально враховує екологічні умови місцезростання і генезу природних лісових біогеоценозів. Воно передбачає, на підставі моделювання природних процесів, проведення такої системи заходів, яка посилює стійкість деревостанів і їх багатофункціональну роль за мінімально доцільного і необхідного втручання в ліс. Технологія створення і формування деревостанів базується на вирощуванні цільових насаджень залежно від мети господарювання, кліматичних і грунтово-гідрологічних умов, біології і екології порід. При цьому застосовуються різні, але якомога ближчі до природного лісу, диференційовані підходи до планування ведення лісового господарства. Ці підходи можуть бути реалізовані на практиці за відповідної системи господарювання, перш за все – вибіркової.
       2. Методи   та   способи   проведення   рубок   догляду   мають   забезпечувати   мінімальне порушення  лісового  середовища  й дерев, що залишаються,  тому  інтенсивність  рубок догляду  за  лісом  може  бути  зниженою  від  нормативних  показників  на  35-50%,  а повторюваність прийомів рубок догляду залежить від стану насадження. Рубки догляду поєднуються  з іншими заходами: огороджуванням  місць росту  цінних деревних,  чагарникових  і  трав’яних  видів, садінням  підліску  або  його  видаленням, створенням піднаметових культур тощо. Під час проведення рубок догляду формується другий ярус, зберігається природне  та штучне (піднаметові  лісові культури)  поновлення  цінних видів, особливо  коли  йому загрожує небезпека витіснення іншими видами.
      3. Основними господарськими заходами, що можуть здійснюватися в ОЦЗЛ є: заходи    щодо    запобігання    антропогенним    змінам    лісових    екосистем    (зокрема, відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних  угруповань, видів рослин і тварин, які зникають тощо);  рубки догляду; вибіркові санітарні рубки; ліквідація захаращеності як окремий захід; протипожежні заходи; сприяння природному поновленню; створення часткових і піднаметових культур тощо.
      Організація проведення господарських заходів в ОЦЗЛ має такі особливості: проведення головним чином в осінньо-зимовий період; нижча інтенсивність заготівлі деревини; відсутність строго регламентованого періоду повторюваності;  застосування природо-зберігаючих технологій, малогабаритної техніки,      ручних механізованих   агрегатів,   підвісних   трелювальних   канатних   установок   (на   схилах крутизною понад 10°), гужового транспорту; максимальне збереження наземного покриву, у тому числі й підстилки.
    
   Загрози лісах високої природоохоронної цінності
   Найбільш істотними загрозами лісах високої природоохоронної цінності, як правило, є вирубка високовозрастних корінних лісів. Разом з тим, певну негативну роль можуть грати і інші форми антропогенного впливу на природні екосистеми:
   - порушення гідрологічного режиму та видобуток торфу;
   - пошкодження лісів хворобами, шкідниками і шквалистим вітром;
   - пожежі;
   - забруднення навколишнього середовища;
   - пошкодження напочвенного покриву і знищення рідкісних і охоронюваних видів;
   - ґрунтова ерозія;
   - інтродукція агресивних інвазивних видів;
   - діяльність бобрів;
   - будівництво ліній комунікацій;
   - низька екологічна освіченість людей і ін.
   Більшість вищенаведених загроз стосуються не тільки ЛВПЦ, але і всієї території лісгоспу в цілому. Оцінка ці загроз і заходів по їх запобіганню в більшості своїй включені в план організації і ведення лісового господарства (зокрема пожеж, масового розмноження комах-шкідників і ін.) Або в положення про ООПТ.
   Виходячи з необхідності збереження лісів важливих для біорізноманіття, популяцій рідкісних і охоронюваних видів рослин і тварин, підтримання стійкості і біорізноманіття лісових угруповань в цілому і зниження загроз, заходи з охорони ЛВПЦ можна розділити на дві групи:
   1) спрямовані на збереження цілісності лісових масивів і збереження всього природно-територіального комплексу;
   2) спрямовані на збереження окремих компонентів лісового покриву, ділянок з особливо цінними рослинними співтовариствами та середовища існування рідкісних видів живий тних і рослин.
   Для збереження і сталого використання лісів високої природоохоронної цінності необхідно дотримуватися певного режиму.
   Порушення гідрологічного режиму та торфовидобутку.
   - Заборона будівництва осушувальних каналів в межах ЛВПЦ;
   - Контроль будівництва осушувальних каналів біля кордонів лісгоспу;
   - Заборона промислового видобутку торфу на території ЛВПЦ;
   - Контроль розвитку майданчиків з видобутку торфу біля кордонів лісгоспу.
   Пошкодження лісів хворобами, шкідниками і шквалистим вітром
   - Заходи передбачені «Проектом організації і ведення лісового господарства» (глава 4)
   Пожежі
   - Заходи передбачені «Проектом організації і ведення лісового господарства» (глава 4)
   Забруднення навколишнього середовища
   - Необхідний постійний моніторинг кордонів лісгоспу для своєчасного виявлення та запобігання забрудненню ЛВПЦ, зокрема з боку тваринницьких ферм;
   - Проведені лісогосподарські заходи повинні включати оцінку впливу на ЛВПЦ;
   ґрунтова ерозія
   - Заходи передбачені «Проектом організації і ведення лісового господарства» (глава 4)
   Інтродукція агресивних інвазивних видів.
   - У лісокультурної практиці на території ЛВПЦ і лісгоспу в цілому необхідно обмежити використання агресивних інвазивних деревних видів - дуба червоного та клена ясенелистного;
   Суцільні рубки
   - Заборона суцільно лісосічних  рубок в усіх категоріях ЛВПЦ;
   діяльність бобрів
   - Контроль і регулювання чисельності бобра;
   Будівництво ліній комунікацій
   - При будівництві нових ліній комунікацій і реконструкції старих руках оцінити впливу на прилеглі ЛВПЦ і розробка заходів щодо їх збереження;
   Низька екологічна освіченість людей
   - Поширення серед місцевого населення інформації про наявність і управлінні ЛВПЦ, рідкісних і охоронюваних видів рослин і тварин;
   - Розробка і установка плакатів з інформацією про ЛВПЦ, їх статус охорони;
   - Розробка буклетів для екотуризму з інформацією про унікальні об'єкти на території лісгоспу.

    

   Програма заява, стосовано основних вимог FSC щодо праці.

   Основні результати моніторингу ДП"Соснівський лісгосп" за 2022рік

   Список місць особливого культурного, історичного, екологічного і релігійного значення для місцевого населення по Філії "Соснівське лісове господарство"

    Виробничо-фінансовий план на 2022-2023 рік

     Процедура системи муніторингу виконання запланованих видів діяльності та завдань для філії Соснівське лісове господарство"

      Діючі сертифікати філії "Соснівське лісове господарство"